Cathy Tsukamoto & Gyoza
GakiArchives
EP ? - 12-03-1995
405 0 Gottsu Ee Kanji
Majide 01
karin4
EP ? - Unknown
452 0 Gottsu Ee Kanji
Majide 02
karin4
EP ? - Unknown
477 0 Gottsu Ee Kanji
Majide 03
karin4
EP ? - Unknown
457 0 Gottsu Ee Kanji