Anpan
GakiArchives
2019 0 0 Kiki
Apple Juice
GakiArchives
1930 0 0 Kiki
Beer
GakiArchives
1899 0 0 Kiki
Bread
GakiArchives
1709 0 0 Kiki
Canned Coffee
GakiArchives
1992 0 0 Kiki
Canned Tuna
GakiArchives
1741 0 0 Kiki
Castella
GakiArchives
1606 0 0 Kiki
Cheese
GakiArchives
1740 0 0 Kiki
Chili Oil
GakiArchives
1902 0 1 Kiki
Chocolate
karin4
964 0 0 Kiki
Corn Soup
karin4
684 0 0 Kiki
Curry
karin4
1425 0 0 Kiki
Fish Sausage
GakiArchives
1771 0 0 Kiki
Frozen Fried Rice
GakiArchives
2891 0 0 Kiki
Green Tea
GakiArchives
1387 0 0 Kiki
Ham
Ham
GakiArchives
1713 0 0 Kiki
Instant Miso Soup
karin4
621 0 0 Kiki
Instant Rice
karin4
1432 0 0 Kiki
Jam
Jam
GakiArchives
1619 0 0 Kiki
Ketchup
GakiArchives
1629 0 0 Kiki
Lemon Tea
GakiArchives
1449 0 0 Kiki
Matsumoto Starbucks
GakiArchives
1427 0 0 Kiki
Mayonnaise
GakiArchives
1555 0 0 Kiki
Melon Bread
GakiArchives
2038 0 0 Kiki
Mentsuyu
karin4
4108 0 0 Kiki
Milk
GakiArchives
1467 0 0 Kiki
Mizu Yokan
GakiArchives
1501 0 0 Kiki
Natto
errexis2
8017 0 0 Kiki
Non-alcoholic Beer
GakiArchives
1645 0 0 Kiki
Oolong Tea
karin4
577 0 0 Kiki
Orange Juice
GakiArchives
1506 0 0 Kiki
Ponzu
GakiArchives
1142 0 0 Kiki
Potato Chips
GakiArchives
2075 0 0 Kiki
Pudding
GakiArchives
1634 0 0 Kiki
Steamed Buns
GakiArchives
1814 0 0 Kiki
Tea
Tea
karin4
1313 0 0 Kiki
Tobacco
karin4
2410 0 0 Kiki
Tomato Juice
GakiArchives
1508 0 0 Kiki
Tonkatsu Sauce
errexis2
1562 0 0 Kiki
Toothpaste
GakiArchives
1252 0 0 Kiki
Yakiniku no Tare
GakiArchives
1514 0 0 Kiki
Yakisoba
karin4
1384 0 0 Kiki
Yogurt
GakiArchives
1589 0 0 Kiki